Sağlık BiIimlerinde Temel Mulaj Eğitimi

Programın Amacı ve lçeriği

Bu kursun amacı, öfretim elemanlarının, hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri profesyonellerinin ve klinik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan mulaj uygulamalanna yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Eğitim içeriğinde 16 saat teorik ve yoğunlukla pratik atölye çalışmalan ile çeşitli mulai tekniklenni uygulama çalışmalan gerçekleştiri lecektir: .

  • Mulaj kavramı ve tarihsel gelişim süreci
  • Mulajın sağlık bilimlerinde kullanımı ve kullanım alanlan
  • Senaryoya uygun mulaj yöntemine karar verme
  • Mulaj malzemelerinin ve ekipmanlannın tanıtımı
  • Simülatör/maket üzerinde mulaj uygulama
  • Cilt üzerine mulaj uygulama
  • Wax ile atölye çallşmaları
  • Latex wax ile çalışmalan
  • Mulaj paletleri ile atölye çalışmaları

Programın Hedef KitIesi

Tıp ve SağIık Bilimleri öğretim e|emanları Hemşire ve Diğer Sağhk Bilimleri Profesyonelleri

Program Katılım Ücreti

250 TL (o/"8 KDV Dahil) İzmir KAtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü ögrencilerine kurs ücreti üzerinden %20, İKÇÜ Personeline %1O indirim uygulanacaktır.

Sertifika Verme Koşulları

Katılımcı, kursu tamamlamasınrn ardlndan eğitimci tarafindan yapılacak pratik sınavdan l00 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almalıdır.

Programın Süresi: 16 saat

Program Tarihi: 3-4 Mayıs 2019

 

 

Başa Dön